ПРЕДСЛАВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ №56
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ міста КИЄВА


Події


29-08-2018

Звіт директора Предславинської гімназії Петренко Д.І. про роботу педагогічного колективу у 2017-2018 навчальному році

Вступ

Предславинська гімназія №56 Печерського району міста Києва – загальноосвітній навчальний заклад комунальної форми власності, який підпорядковується Управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, діє на підставі власного Статуту.

Предславинська гімназія №56 — це заклад освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті, в якій поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Гімназія передбачає вивчення трьох іноземних мов – англійської, німецької, іспанської/французької (за вибором) забезпечує опанування комп’ютерних технологій з 1-го класу.

Юридична адреса гімназії: 03150, м.Київ, вул.Предславинська 30 А, тел/факс (044) 529 41 85.Визначена українська мова навчання.

Структура Предславинської гімназії №56 :

 • І ступінь:
  початкова школа ( 1-4 класи) - спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу ( термін навчання 4 роки)
 • ІІ ступінь:
  основна школа ( 5-9 класи) – гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов ( термін навчання 5 років)
 • ІІІ ступінь
  гімназія ( 10-11 класи) – гімназія з профільним вивченням іноземних мов (термін навчання 2 роки)

Основна діяльність гімназії спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової освіти, власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Концепція Нової української школи запроваджує формування десяти ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування іноземними мовами; математична грамотність; компетентності в природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння навчатися впродовж життя; соціальні і громадянські компетентності; підприємливість; загальнокультурна грамотність; екологічна грамотність і здорове життя. Педагогічний колектив Предславинської гімназії №56 постійно працює над впровадженням компетентнісного підходу до виховання, розвитку особистості учня.

Структура освіти на кожному рівні й освітні програми побудовані на принципах постійно змінної навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін освітньої програми з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Освітня діяльність педагогічного колективу Предславинської гімназії №56 у 2017/2018 навчальному була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми

«СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАНЦЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА»

Згідно Статуту головною метою Предславинської гімназії №56 є розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової роботи .

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія».

У 2017- 2018 н.р. колектив гімназії працював за такими освітніми напрямами:

 • упровадження проекту «Нова українська школа»;
 • створення умов для успішної соціалізації, самореалізації і розвитку ключових компетенцій учнів;
 • оптимізація інформаційного простору;
 • використання у навчально -виховному процесі проектно - дослідницьких технологій;
 • робота з обдарованими учнями;
 • вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;
 • розвиток самоосвітніх навичок учнів.

1. Кількісний та якісний склад вчителів Предславинської гімназії №56

В гімназії працює 36 педагогічних працівника. З них

 • педагоги, які мають звання «Заслужений працівник освіти України» - 1
 • к-сть педагогів, які мають звання «Старший учитель» - 6
 • «Учитель-методист» - 11
 • «Відмінник освіти» - 16

У закладі загальної середньої освіти створені необхідні умови для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти дітьми. Учні мають все необхідне: обладнані кабінети, підручники, наочні посібники. Працюють бібліотека, спортзал, їдальня, комп’ютерний клас. При гімназії є спортивний майданчик.

З метою впровадження в освітній простір гімназії сучасних інформаційних технологій та оптимізації інформаційного простору учасники освітнього процесу забезпечені компютерною та офісною технікою.

Забезпечення сучасною комп'ютерною технікою

Одним із пріоритетів розвитку освіти України XXI століття є упровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь, навичок,їхнього застосування у практичній діяльності,сприяють розвитку інтелектуальних здібностей,до самонавчання,створюють сприятливі умови для інтенсифікації навчальної діяльності учнів і вчителя.

Основна ідея використання комп'ютерної техніки в гімназії полягає в тому, щоб гімназисти досконало володіли комп'ютером як користувачі, вміли працювати з різноманітними програмами, використовували комп'ютер під час вивчення інших предметів

В гімназії функціонує кабінет інформатики, обладнаний згідно чинних нормативів, наявне комп’ютерно-програмне забезпечення. В гімназії працює 10 мультимедійних комплексів, обладнання компютерного класу -19 комп’ютерів та 47 ПК використовуються для забезпечення освітніх потреб педагогів та учнів, здійснення адміністративної роботи. Гімназія має точки доступу до Інтернет мережі.

Кількість проекторів Кількість комп'ютерів, ноутбуків Наявність копіювальної техніки забезпечення Нової української школи комп'ютерною та офісною технікою
було придбано в 2017-2018 н.р. було придбано в 2017-2018 н.р. комп'ютери офісна техніка
11 63 3 17 2 90% 65%

1.1. Режим роботи та внутрішнього розпорядку Предславинської гімназії №56 на 2017-2018 навчальний рік.

1. Гімназія працювала у п'ятиденному режимі, в одну зміну, уроки починалися о 8 год.30 хв. Встановлено тривалість уроків: 1 класи – 35 хвилин, 2-4 класи– 40 хвилин, 5-11 класи - 45хвилин. Уроки проводилися згідно розкладу.

2. Для учнів 1-4-х класів працювали 4 групи продовженого дня.

Організація освітнього процесу регламентувалася навчальним планом, річним планом роботи та розкладом уроків. Максимальний обсяг навчального навантаження учнів відповідав максимально допустимій кількості годин і не перевищував гранично допустимого

1.2.Мережа класів та контингент учнів

Станом на травень 2018 року у школі функціонує 11 класів, у яких навчається 315 учнів. Середня наповнюваність становить 30 учнів.

Класи 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
к-ть учнів к-ть учнів к-ть учнів к-ть учнів к-ть учнів к-ть учнів к-ть учнів к-ть учнів
1 1 30 1 30 1 35 1 35
2 1 30 1 30 1 34 1 34
3 1 30 1 30 1 29 1 33
4 1 28 1 30 1 26 1 30
5 1 28 1 28 1 29 1 32
6 1 30 1 28 1 33 1 30
7 1 27 1 30 1 35 1 34
8 1 27 1 27 1 29 1 34
9 1 28 1 27 1 20 1 26
10 1 27 1 28 1 26 1 14
11 1 26 1 27 1 19 1 25
Усього 11 311 11 315 1 315 1 327

Аналіз стану мережі та контингенту учнів за 2014-2018 рр свідчить про потенційне зростання кількості здобувачів освіти та наповнюваності класів.

1.3. Аналіз стану успішності за 2017-2018 навчальний рік

Аналізуючи стан успішності учнів 2-11-х класів у 2017-2018 навчальному році, слід відзначити такі якісні показники засвоєння знань учнями гімназії:

 1. високий рівень знань – 49 учнів (17 %);
 2. достатній і високий рівні знань –195 учні (62 %);
 3. середній і достатній рівні знань – 58 учнів (20 %);
 4. учнів з початковим рівнем знань у закладі немає.

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами, похвальними грамотами учнів школи за 2013-2018 навчальні роки:

Рік Похвальні листи
2012/2013 47
2013/2014 45
2014/2015 40
2015/2016 49
2016/2017 49
2017/2018 46

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників за 2013-2018 навчальні роки:

Рік Золота медаль Срібна медаль
2012/2013 1 1
2013/2014 1 3
2014/2015 2 1
2015/2016 3 0
2016/2017 1 1
2017/2018 2 0

Результати ЗНО-2018

За статистичними даними Українського центру оцінювання якості освіти міста Києва за предметами учні Предславинської гімназії №56 показали такі результати:

Навчальний предмет Всього учнів Рівні навчальних досягнень
високий достатній середній початковий
Українська мова та література 25 14 (56%) 8 (32%) 3 (12%) -
Англійська мова 18 12 (67%) 4 (22%) 2 (11%) -
Історія України 18 9 (50%) 8 (44%) 1 (5.5%) -
Математика 6 0 (0%) 1 (17%) 3 (50%) 2 (33%)
Біологія 6 4 (67%) 2 (33%) - -
Географія 2 0 (0%) 2 (100%) - -

Участь учнів Предславинської гімназії №56 у Всеукраїнських предметних олімпіадах (районний, міський етапи), турнірах, конкурсах МАН (2017-2018 н.р.)

В Предславинський гімназії проводиться робота в напрямку

 • стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, підтримки обдарованих учнів - призерів та учасників мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань різних видів;
 • підвищення інтересу до поглибленного вивчення базових і спеціальних дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи, пропаганди досягнень науки, техніки і новітніх технологій;
 • активізації різних форм позакласноі та позашкільної роботи з учнями;
 • Про результативність навчально-виховної роботи з обдарованими учнями свідчать показники участі учнів у районних олімпіадах та конкурсах.

  Навчальний предмет К-ть призових місць
  1 Українська мова та література 6
  2 Географія 2
  3 Німецька мова 3
  4 Історія 3
  5 Фізика 1
  6 Педагогіка і психологія 1
  7 Біологія 5
  8 Англійська мова 20
  9 Фізична культура 2
  10 Правознавство 1
  11 Зарубіжна література 5
  12 Образотворче мистецтво 8
  13 Літературний конкурс ім. П.Яцика 5

  Участь учнів Предславинської гімназії №56 у роботі Малої академіі наук (ІІ ( районний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт)

  Прізвище, ім'я учняКласБазова дисциплінаМісце
  1Бурбела О.9ІсторіяІІІ
  2Бурбела О.9ГеографіяІІІ
  3Донкова М.11Українська моваІІ
  4Шудра К.11Українська моваІІІ
  5Горбунова В.11Українська літератураІ
  6Чаус С.11Українська літератураІІ
  7Пренделас Є.11Зарубіжна літератураІ
  8Горлушко А.8Англійська моваІ
  9Свіденко С.11Англійська моваІ
  10Нестор А.8Англійська моваІІ
  11Туршуков Г.9Англійська моваІІ
  12Сафонова М.9Англійська моваІІ
  13Шудра К.11Англійська моваІІ
  14Горб М.9Англійська моваІІІ
  15Васильчук М.9Англійська моваІІІ
  16Босова М.9Англійська моваІІІ
  17Косматий М.9Англійська моваІІІ
  18Топчій В.9Англійська моваІІІ
  19Теклюк Є.10Англійська моваІІІ
  20Устич К.10Англійська моваІІІ, І місце на міському етапі
  21Кужель Є.11Англійська моваІІІ
  22Горбунова В.11Англійська моваІІІ
  23Олешкевич С.11Англійська моваІІІ
  24Вєтоха Д.11Англійська моваІІІ
  25Макієвська К.10Іспанська моваІ
  26Бартовщук К.10Німецька моваІІ
  27Гамзюк М.10Німецька моваІІ
  28Олешкевич С.11Теоретична фізикаІІ
  29Чаус С.11АерофізикаІІ
  30Пренделас Є.11ПсихологіяІ
  31Череп М.11ПсихологіяІІ
  32Топчій В.9ПсихологіяІІІ
  33Бартовщук К.10Іспанська моваІІ

  2.Аналіз науково-методичної роботи

  Методична діяльність Предславинської гімназії № 56 у 2017-2018 н.р. була спрямована на реалізацію науково-методичної теми «СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАНЦЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА»

  Організація методичної роботи та її результативність

  Методична робота в гімназії має науковий характер і спрямована на розроблення гімназійного компонента навчального плану, освоєння нових навчальних програм, апробацію підручників і посібників дидактичного матеріалу, ТЗН, пошуку оригінальних методик викладання.

  Структура науково-методичної роботи:
  І.Колективні форми роботи:

  МО учителів української мови, української та зарубіжної літератури;
  МО учителів природничих та суспільних дисциплін;
  МО учителів фізики та математики;
  МО учителів іноземних мов;
  МО учителів початкових класів та ГПД;
  МО класних керівників;
  МО учителів фізкультури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, ОЗ, ЗВ.
  ІІ.Групові форми роботи:
  Творча група «Дослідно-експериментальна робота зі створення творчого освітньо-виховного середовища»
  Фокусна група «Формування самоосвітньої компетенції учнів початкової школи»
  Педагогічна майстерня « Психологічна та педагогічна підготовка старшокласників до професійного спрямування»
  Арт-бюро «Предславинське». Створення сприятливого психологічного середовища для ефективної діяльності педагогів та розвитку творчого потенціалу гімназистів
  ІІІ.Консультаційно-методичний центр
  Індивідуальні форми роботи
  (організація наставництва , організація творчих пошуків учителів згідно тем самоосвіти; адресна допомога учителям
  IV.Методична рада

  Структура методичної роботи у Предславинській гімназії №56

  2.1.Організаційно-керівна діяльність:

  • засідання методичної ради (основні питання, які розглядалися з методичної роботи);
  • Аналіз методичної роботи за 2016-2017 н.р; обговорення і затвердження планів роботи ШМО, затвердження плану проведення предметних тижнів та шкільних олімпіад;
  • погодження календарно-тематичних планів роботи учителів на 2017-2018 н.р, затвердження тематики засідань методичної ради на 2017 – 2018 н.р.
  • Організація проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Організація роботи шкільного відділення МАН
  • Розвиток навичок використання теоретичних знань у практичній діяльності
  • Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів та учителів, участь учнів гімназії у предметних олімпіадах та у роботі МАН у 2017 – 2018 н.р.
  • Робота шкільних факультативів, курсів за вибором. Робота з учнями, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень;
  • Культурологічний підхід при формуванні міжкультурної компетенції.
  • Виконання навчальних програм; аналіз роботи педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми .

  2.2. Співпраця з закладами вищої освіти, науковими закладами, освітніми установами та громадськими організаціями – одна з форм науково-методичної роботи, що відіграє важливу роль у науково-дослідницькій, пошуковій роботі

  Предславинська гімназія № 56 співпрацює з

  • Академією педагогічних наук України,
  • Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України,
  • Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
  • Центром педагогічних досліджень Фонду Песталоцці ( м. Цюрих, Швейцарія)
  • Національним культурно-художнім і музейним комплексом «Мистецький Арсенал»
  • Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В.О.Сухомлинського,
  • Київським національним лінгвістичним університетом,
  • Академією праці та соціальних відносин,
  • Київським університетом права Національної академії наук України.
  • ККПЗ Київський міський Будинок вчителя
  • Дамфріз Бернз Хоф Клаб ( м.Дамфріз, Шотландія)
  • Міжнародною федерацією шанувальників творчості Роберта Бернза
  • Тбіліською класичною гімназією ( м. Тбіліссі, Грузія)

  2.3.Елементи проектного підходу до системи методичної роботи

  Педагогічний колектив Предславинської гімназії № 56 для реалізації науково-методичної проблеми активно запроваджує проектну технологію, основною метою якої є розвиток творчого потенціалу педагогічних кадрів. Результатом методичного проекту вважається інноваційний інтелектуальний продукт педагога. Основними формами інтелектуальної продукції вчителів є

  • дидактичний матеріал,
  • інформаційні кейси,
  • портфоліо,
  • матеріали перспективного педагогічного досвіду,
  • видавнича продукція (посібники, методичні рекомендації, статті із досвіду роботи, методичні розробки уроків, позакласних, позашкільних заходів, дидактичний матеріал).

  Серед новітніх форм роботи у структурі науково-методичної роботи закладу слід відмітити роботу АРТ БЮРО ПРЕДСЛАВИНСЬКЕ над створенням сприятливого середовища для креативного розвитку дитини, реалізації культурологічного аспекту у вихованні гімназистів сприятливого психологічного середовища для ефективної діяльності педагогів та розвитку творчого потенціалу гімназистів, систематизація творчих доробків учнів,створення тактильної галереї

  2.4. Наукова, науково-методична та дослідницька робота педагогічних працівників

  Активізація творчої діяльності педагогів,
  вивчення, пропаганда та поширення педагогічного досвіду

  Тема досвідуАвторПредметХто вивчав (директор, заст.директора, голова ШМО)Етап (вивч., узаг., пошир.)Форми узаг., пошир.
  Педагогічний процес як історія усвідомлення цінностей і пріоритетів життяПетренко Д.І.Управлінська діяльністьІППО КУ ім. Грінченка, Інститут психології ім.. Г. Костюка, Інститут модернізації змісту освітививчення, поширенняСистематизація матеріалу; Публікація практико зорієнтованого посібника «СЕНС ДИТИНСТВА У КОНТЕКСТІ ГЕРМЕНЕВТИКИ І НАРАТИВУ»
  Канон дитинства у життєвому просторіРудковська Р.А.Художня культураІППО КУ ім. Грінченка, Інститут психології ім. Г. Костюка, Інститут модернізації змісту освітививчення, поширенняСистематизація матеріалу; Публікація практико зорієнтованого посібника «СЕНС ДИТИНСТВА У КОНТЕКСТІ ГЕРМЕНЕВТИКИ І НАРАТИВУ»
  Інтерактивний урок «Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова»Закорчевна О.С.Українська мова та літератураІППО КУ ім. ГрінченкаВиявлення, вивченнякурсова робота
  Проблемне навчання – один із ефективних методів пошукової пізнавальної діяльності молодших школярівГалаган І.В.Початкова школаІППО КУ ім. ГрінченкаВиявлення, вивченнякурсова робота
  Розвиток творчих здібностей учнів під час вивчення української мови та літературиБуратевич З.І.Українська мова та літератураІППО КУ ім. ГрінченкаВиявлення, вивченнякурсова робота
  Впровадження методу проектів на уроках історії. Проект «Українська центральна рада 1917-18 років»Ярина О.М.Історія УкраїниІППО КУ ім. ГрінченкаВиявлення, вивченнякурсова робота

  2. 5.Вплив педагогічного досвіду на організацію навчання учнів

  ПредметПІБ вчителяЯкі елементи досвіду втіленоРезультатПримітка
  Художня культураРудковська Р.А.Дослідження дитячого малюнку як відображення внутрішнього світу дитиниПідвищений пізнавальний інтерес до вивчення культурного надбання людства. Публікація практико зорієнтованого посібника "СЕНС ДИТИНСТВА У КОНТЕКСТІ ГЕРМЕНЕВТИКИ І НАРАТИВУ"

  2.6.Науково-методичний супровід:

  • участь вчителів у конкурсах з фахової майстерності тощо
  • Напрям роботи (супроводу)Форми роботиТематика засіданьНапрацьовані матеріалиВідповідальний
   Герасимчук Н.В., учитель німецької мовиУчасть у районному етапі конкурсу "Вчитель року 2018" І місцеВідповідно до умов проведення конкурсуПортфоліо, Презентація досвіду (відео, презентація), створення і ведення інтернет-блогу; Розробки уроків, Розробки заходів з позакласнох роботи з німецької мови, Проведення відкритих уроків, Виступи на ШМОЗаступник директора з іноземних мов Горлушко І.Г.
   Полінков Ю.М. учитель фізичної культуриУчасть у районному етапі конкурсу "Вчитель року 2018" II місцеВідповідно до умов проведення конкурсуПортфоліо, Презентація досвіду, Розробки уроків, Розробки заходів позакласнох діяльності з фізичної культури, Проведення відкритих уроків, Виступи на ШМОЗаступник директора з НВР Руда Г.І.

   Атестація педагогічних працівників Предславинської гімназії №56

   Керівництво гімназії чималу увагу приділяє підвищенню професійного рівня працівників через курсову перепідготовку. Різноманітні форми курсової підготовки дозволяють якісно реалізувати підвищення інтелектуального та професійного рівня педколективу й створення творчої атмосфери у ньому. Педагоги гімназії обирають різні форми проходження курсової підготовки: заочні, очно-заочні, очні й авторські курси. На початку нового навчального року уточнюють перспективний план курсової перепідготовки на п’ять років і річний план-графік (який складають на підставі поданих заяв педагогічних працівників) проходження педпрацівниками курсової перепідготовки.

   В гімназії ведеться журнал обліку підвищення кваліфікації педагогічними працівниками. Після проходження курсової перепідготовки проводимо творче звітування педпрацівників на засіданнях кафедр та на педагогічній раді.

   Документи (копії) про проходження курсової перепідготовки зберігаються в особових справах педпрацівників.

   У 2017 – 2018 н.р. проходили атестацію 5 педагогів

   П І Б вчителя Предмет, який викладає Кваліфікаційна категорія Курси підвищення кваліфікації
   1 Ярина О.М історія перша ІППО КУ ім. Б.Грінченка 2017-2018
   2 Закорчевна О.С. Українська мова та література, Французька мова вища ІППО КУ ім. Б.Грінченка 2017-2018
   3 Галаган І.В. Початкова школа Вища, вчитель-методист ІППО КУ ім. Б.Грінченка 2017-2018
   4 Буратевич З.І. Українська мова та література Вища, вчитель-методист ІППО КУ ім. Б.Грінченка 2017-2018
   5Бобир О.В. Бібліотекар Друга ІППО КУ ім. Б.Грінченка 2017-2018

   3.1..Підвищення рівня педагогічної обізнаності вчителів в міжкурсовий період.
   У поточному навчальному році учителі англійської мови брали участь у програмі - тренінгу « Вчителі англійської мови - агенти змін»
   Учителі початкової школи та англійської мови проходили онлайн – курс на EdEra та очне навчання для учителів початкової школи та учителів англійської мови.

   Упровадження ІКТ у науково-методичну роботу
   На виконання Статті 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти Закону України « Про освіту» в гімназії працює офіційний сайт та навчальна платформа для вивчення німецької мови

   Наявність сайту ЗЗСО, його адресаНаявність сторінок (блогів) вчителів
   www.gymn56.kiev.uaGermanlanguage.mozello.com Natalia gerasymchuk|quizlet (quizlet.com)

   4.Видавнича діяльність

   Популярною у педагогічному колективі є публікаційна діяльність.

   Назва матеріалуВид методичної продукціїАвторПосадаДе схваленоФорми поширення
   СЕНС ДИТИНСТВА У КОНТЕКСТІ ГЕРМЕНЕ- ВТИКИ І НАРАТИВУпрактико зорієнто- ваний посібникД.І. ПЕТРЕНКО

   Н.В. ЧЕПЕЛЄВА

   Р.А. РУДКОВСЬКА

   І.Г. ЄРМАКОВ
   директор Предславинської гімназії №56 м Києва;
   ***
   дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор; Інститут психології імені Г.С.Костюка;
   ***
   Куратор АРТБЮРО «ПРЕДСЛА- ВИНСЬКЕ», учитель історії та художньої культури Предславинської гімназії № 56;
   ***
   Кандидат історичних наук
   УДК 373.5.035: 801.73 (076.5) ББК 74.200.23Я7Видання посібника

   4.1.Організація та проведення районних, всеукраїнських, міжнародних заходів (семінарів, конкурсів тощо):

   Протягом 2017 – 2018 н.р. продовжується співпраця АРТБЮРО «Предславинське» з Центром педагогічних досліджень Фонду Песталоцці ( м. Цюрих, Швейцарія), заснованому на базі Інституту педагогіки м. Цюрих (Швейцарія), який займається питаннями освіти майбутнього, інтеграції освіти у суспільне життя. Проводиться колективна робота над створенням міжнародного музею дитячого малюнку, спільного архіву дитячих творчих робіт та заходи в рамках реалізації інтегрованих проектів « Питання сімейного виховання», «Дитячий малюнок – відображення світу дитинства». Гімназія є дійсним членом фонду.

   Реалізацією творчого пошуку педагогів та учнів – членів АРТБЮРО під керівництвом куратора Рудковської Р.А. став випуск практико зорієнтованого посібника « СЕНС ДИТИНСТВА У КОНТЕКСТІ ГЕРМЕНЕВТИКИ І НАРАТИВУ» - Суми: МакДен, 2018

   В рамках заходів з міжнародної співпраці щорічно учні та учителі гімназії беруть участь у міжнародному літературному конкурсі за творчістю Роберта Бернза «For Honesty, Honour and Scotland», Цьогоріч учень Предславинської гімназії №56 Якимчук Іван нагороджений срібною медаллю.

   5.КАДРОВА ПОЛІТИКА
   5.1.Комплектування закладу педагогічними кадрами

   Прийняття і звільнення педагогічних працівників у Предславинській гімназії здійснюємо відповідно ст.26 Закону України «Про освіту».

   У гімназії розроблено перспективну потребу кадрового забезпечення. Адміністрація гімназії постійно інформує колектив про перспективи розвитку навчального закладу, вакансії, кваліфікаційні вимоги до працівників, зміни системи оплати праці.

   Прийняття педагогічних працівників на роботу до Предславинської гімназії №56 здійснюється на конкурсній основі.

   Кількість учителів, класних керівників, керівників гуртків, членів адміністрації визначено кількістю класів, сіткою годин за навчальним планом та штатним розкладом.

   Усі педагогічні працівники гімназії працюють за фахом. Педагогічне навантаження в середньому становить 22 години на тиждень.Адміністрація гімназії періодично проводить моніторинг організації, оцінювання фахової підготовки вчителів, а також вивчає рейтинг навчальних предметів серед батьків та учнів.

   Згідно зі штатним розкладом наказом по гімназії розроблено і запроваджено в дію посадові інструкції працівників.

   Якість виконання посадових інструкції перебуває під постійним контролем керівництва, про що свідчить перспективний план внутрішньогімназійного контролю Предславинської гімназії №56.

   Освіта та спеціальність учителів відповідає займаним посадам. Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.

   5.2 Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями професії

   Професійна орієнтація в гімназії містить професійну інформацію та професійну консультацію. Професійна інформація забезпечує ознайомлення учнів зі змістом і перспективами розвитку професій, формами та умовами оволодіння ними, станом і потребами ринку праці в кадрах, вимогами професій до особистості, можливостями професійно-кваліфікаційного становлення.

   Професійна консультація в гімназії ґрунтується на науково-організованій системі взаємодії психолога та гімназиста, який потребує допомоги у виборі професії чи виду діяльності на підставі вивчення учнівської індивідуально-психологічної характеристики, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я, особливостей життєвої ситуації та із урахуванням потреб ринку праці.

   Основними завданнями профорієнтації в гімназії є:

   • Ознайомлення вихованців із професіями та правилами їх вибору, виховання в молоді спрямованості на самопізнання і власну активність як підґрунтя професійного самовизначення;
   • Формування уміння спів ставляти свої здібності та здоров’я із вимогами, необхідними для набуття конкретної професії;
   • Забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

   Популяризації професій допомагає організація і проведення днів учнівського самоврядування.

   МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА

   Паспорт санітарно-технічного стану свідчить що стан будівлі задовільний. Будівля гімназії в цілому забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку і харчування учнів.

   Кількість класів, навчальних приміщень, лабораторій розрахована для організації занять в одну зміну.

   У будівлі гімназії передбачено функціональні групи приміщень: навчальні кабінети, фізкультурний зал, бібліотека (другий поверх), медичний кабінет, їдальня.

   У гімназії функціонують :
   Кількість класних кімнат - 20
   Кількість навчальних кабінетів :
   Математики – 1
   Фізики – 1
   Хімії – 1
   Географії – 1
   Біології – 1
   Української мови та літератури – 1
   Іноземної мови – 6
   Основ інформатики – 1
   Фізкультурна зала – 1
   Їдальня , буфет з гарячим харчуванням – 1.

   Стан системи опалення, електрогосподарства, водопостачання є задовільним і знаходиться під постійним контролем керівництва гімназії та РУОІР Печерського району міста Києва.

   6.1. Дотримання безпеки охорони праці

   На використання Законів України "Про освіту", "Про охорону праці", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку","Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ", наказу Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. № 616 "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчального процесу в навчальних закладах" у гімназії розроблено та впроваджено систему роботи з охорони праці та безпекі життедіяльності, створено службу охорони праці, затвердженно її структуру, вказані її функціональні обов'язки та розроблений план роботи.

   Робота з охорони праці та безпеки життедіяльності учасників навчально-виховного процесу гімназії чітко запланована, регламентована та контролюєтся адміністрацією. З метою систематичного дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці в гімназії створено систему внутрішнього контролю за станом безпеки життєдіяльності та охорони праці. Циклограма роботи директора гімназії з охорони праці та безпекеи життєдіяльності гімназії є найоптимальнішою формою планування контролю директора гімназії.У планах роботи гімназії (перспективому, річному, тижневому) охорона праці, безпека життєдіяльності координуються. Усі працівники гімназії отримали посадові інструкції, інструкціїх з охорони праці та керуются ними у своїй діяльльності.

   У гімназії розроблено та затвержденно:
   * інструкції з охорони праці для працівників -33 од.;
   * інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів -18 од.;
   * експлутуаційні інструкції -15 од.
   * посадові інструкції - 34 од.;

   Із працівниками гімназії проведено вступні, первинні, повторні, позапланові інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки, про що свідчать записи у відповідних журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної бепеки.

   Одним із напрямів діяльності служби охорони праці є організаційна та методична робота з перевірки знань учасників навчально-виховного процесу з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів (накази "Про навчання, перевірку знань педагогічних працівників з безпеки життєдіяльності" та "Про проведення навчання та перевірку знань працівників гімназії з питань безпеки життєдіяльності").

   На виконаня наказів у гімназії проведно низку організаційних заходів:
   1. Організовано вивчення Закну України "Про охорону праці", Положення про охорону праці, правил техніки безпеки про охорону праці, правил безпеки всіма учасниками навчально-виховного процесу.
   2. Організовано навчання та перевірка знань працівників гімназії з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

   3. Своєчасно проводять вступні, первинні, повторні та цільові інструктажі, які реєструють у відповідних журналах:
   *журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
   *журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
   *журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

   В усіх підрозділах проводять інструктажі відповідно до вимог два рази на рік. Інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів проводять своєчасно (вступний перед початком навчальних занять один раз на рік, а також під час зарахування до гімназії; первинний проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, спортивному залі, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також перед виконанням кожного завдання, пов’язаного із використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи, перед проведенням екскурсій та масових заходів) та фіксують у журналах:
   • журналі реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів гімназії;
   • журналі обліку проведених інструктажів з техніки безпеки життєдіяльності учнів перед проведенням екскурсій та масових заходів;
   • журналі реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінетах підвищеної безпеки.

   4. Здійснюється перевірка наявності, розроблення і затвердження інструкції з техніки безпеки в навчальних кабінетах, спортивному залі; підписання посадових інструкцій щойно призначеними працівниками.

   5. Здійснюється постійний контроль за дотриманням вимог техніки безпеки та забезпеченням охорони життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу, виконанням правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму.

   6. Укладено угоду з охорони праці з профспілковим комітетом.

   7. За організацією роботи щодо створення здорових та безпечних умов праці учасників навчально-виховного процесу стежить служба з охорони праці.

   8. На уроках "Основ безпеки життедіяльності" вивчають правила безпечної поведінки на дорогах, під час відпочинку, правила дорожнього руху, пожежної безпеки, користування електроприладами та газом, поведінки на воді у надзвичайних ситуаціях з метою запобігання загибелі та травматизму дітей.

   9. Класоводи та класні керівники систематично проводать інструктажі з правил безпеки життедіяльності під час навчального-виховного процесу, екскурсій та відвідування закладів культури та мистетцтв, додаткові бесіди з основ безпеки життедіяльності учнів, облік яких ведется на відповідальній сторінці у класному журналі.

   Напередодні канікул класоводи та класні керівники проводять профілактичну роботу з учнями щодо попередження дитячого травматизму в побуті, в громадських місцях, у транспорті, на воді. Систематично серед батьків та учнів гімназії пропагується здоровий спосіб життя.

   10. Адміністрація гімназії систематично здійнює контроль за виконанням посадових інструкцій та обов'язків під час навчально-виховного процесу завідуючими кабінетами, учителями, керівниками гуртків, черговими вчителями, технічними працівниками.

   11. Згідно з Положенням про адміністративно-громадянський контроль і планом роботи гімназії систематично здійснюємо перевірку роботи кабінетів підвищеної безпеки, приміщень гімназії з питань охорони праці та безпеки життедіяльніності. В кожному навчальному кабінеті є куточки з охорони праці, де містятся акти-дозволи на проведення навчальних занять, інструктажі з техніки безпеки, правила поведінки учнів, журнали адмінистративно-громаянського контролю з метою дотрімання вимог Закону України "Про охорону праці".

   14. У всіх випадках порушень правил безпеки та охорони життєдіяльності учнями та працівниками гімназії вживають необхідних заходів із питань виявлення порушень та їх ліквідації.

   З огляду на проведену роботу щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та відпочинку учасників навчально-виховного процесу у 2016-2017 н.р випадків порушень техніки безпеки, правил охорони праці, виробничого травматизму працівниками не зафіксовано.Мали місце два випадки травмування учнів під час навчально-виховного процесу. ( Івахненко С., Приліпка М.)

   6.3.Забезпечення навчально-методичною і довідковою літературою,ефективність її використання

   Сьогодні в гімназіх кабінетом номер один є бібліотека.Ми розглядаємо її як бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу, мета якого - забезпечення інформаційних потреб учнів і педагогів за допомогою навчально-методичної та довідкової літератури.

   Робота бібліотеки гімназії перебуває під постійним контролем адміністраціх гімназії, спрямованим на збагачення і поповнення бібліотичного фонду навчально-методичною та довідковою літературою.

   На 01.09.2017 рік
   - фонд художньої літератури становить 6449 примірників;
   - фонд підручників – 5286 примірників
   В тому числі :
   1-4 класи – 1183 підручника
   5-9 класи – 2768 підручника
   10-11 – 1388 підручника

   Періодичних видань – 382 примірників

   Бібліотека обладнана всіма необхідними технічними засобами, є доступ до мережі Інтернет.

   7.РЕЗУЛЬТАТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
   7.1. Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

   На використання Закону України ''Про освіту'', з метою ефективного впливу на учнів і створення умов доброзичливості, співробітництва дітей і дорослих, взаємодії різних виховних систем, педагогічний колектив гімназії здійснює багатогранну роботу з адаптації учнів до умов соціального середовища.

   Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні - важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати формування соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування. Для реалізації науково-методичної проблеми гімназії ''Виховання духовності та загальної культури, розвиток нахилів, здібностей і творчої обдарованості учнів, створення умов для педагогічної творчості вчителів'',відповідно до Положення про організацію учнівського самоврядування в гімназії складовою системи виховної роботи є реалізація цільового проекту ''Учнівське самоврядування''.

   Мета проекту: створення і запровадження іу практику роботи гімназії ефективної моделі учнівського самоврядування.

   Завдання проекту:
   * організація колективного пошуку оптимальної структури учнівського самоврядування у закладі, яка о відповідала погребам сьогодення;
   * розроблення механізму залучення учнівської молоді до активної участі в учнівському самоврядуванні;
   * визначення сучасного змісту, форм та методів роботи органів учнівського самоврядування;
   * ініціювання і реалізація соціально значущих проектів, програм, акцій;
   * реалізація програми навчання лідерів;
   * реалізація програми навчання керівників творчих об’єднань із проблем учнівського самоврядування;
   * розроблення інструментарію для оцінювання рівня учнівського самоврядування, проведення систематичного моніторингу громадської думки щодо його розвитку.

   У процесі реалізації проекту передбачено зосередження зусиль педагогічного колективу та ради учнівського самоврядування на таких напрямах:
   * проектування і поетапна апробація моделі учнівського самоврядування, спрямованого на розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, громадянської активності;
   * визначення соціально-педагогічних можливостей позаурочної діяльності гімназії для упровадження ефективної моделі учнівського самоврядування;
   * упровадження перспективних технологій навчання молодіжних лідерів;
   * освоєння нових підходів до проблем учнівського самоврядування.

   Організаційно-методичний супровід проекту в закладі здійснює рада координаторів у складі; х директора гімназії;
   * заступника директора з навчально-виховної роботи;
   *заступника директора з науково-методичної роботи;
   * заступника директора з виховної роботи;
   * методиста з виховної роботи;
   * психолога.

   Очікувані результати реалізації проекту:
   * усвідомлення учнівською молоддю важливості участі у розв’язанні актуальних проблем на рівні гімназії, району, міста, країни;
   * розвиток громадянської ініціативи та громадянської відповідальності учнівської молоді; набуття соціальної дії через участь у реаліза ції соціальних проектів;
   * оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями формування і розвитку життєвої компетентності;
   * залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні та реалізації програм щодо суспільства загалом і молоді зокрема;
   * розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування;

   7.2. Участь учнів у виховних заходах

   Виховна діяльність гімназії спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм. Для їх реалізації у гімназії був розроблений загальногімназійний план виховної роботи та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: національно-патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, родинно-сімейне, гендерне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні та міські заходи щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених Наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 від 31.10.2011 року.

   Вся виховна робота в гімназії проводилася з метою реалізації виховної мети гімназії «Виховання соціально адаптованої особистості, здатної самостійно сприймати інформацію, формувати особисті погляди та інтереси, впевненої в собі, готової до активного життя в сучасному суспільстві». Формування морально духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, патріот, сім’янин, професіонал – шлях до створення позитивного іміджу класного керівника. Реалізуючи цю тему, вчителі гімназії використовували різноманітні форми та методи. Пріоритетними напрямками виховної роботи було визначено:
   - формування в учнів особистих рис громадянина України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;
   - виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
   - формування високої мовної культури;
   - утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
   - збагачення народних традицій, звичаїв;
   - виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
   - формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
   - забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;
   - формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;
   - створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності;
   - посилення уваги до питань морально-етичного виховання;
   - створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, тимчасово переміщених із зони АТО;
   - організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через учнівську раду;
   - доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

   Класні керівники 1-11 класів оновили соціальні паспорти класів, а на їх основі було оновлено соціальний паспорт гімназії.

   Згідно соціального паспорту гімназії на обліку є такі категорії учнів:
   діти-сироти - 2 дитини;
   діти-напівсироти – 8 уч.;
   діти-інваліди – 4 уч.;
   діти, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 2 уч.;
   діти з багатодітних сімей – 23 уч.;
   діти із числа родин тимчасово переміщених з окупованих територій та зони АТО – 24 особи.

   З опікунами дітей соціальний педагог та класний керівник підтримують постійний зв'язок. Учні забезпечені житлом, опікуни добросовісно виконують свої обов’язки. Діти-сироти забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, шкільною формою.

   Питання виховної роботи вивчалися та розглядалися на виробничих нарадах при директорові «Про аналіз працевлаштування випускників гімназії», «Про організацію харчування дітей-сиріт», «Оформлення соціального паспорту школи», «Організація та проведення весняних канікул», «Про стан відвідування учнями гімназії», «Аналіз роботи класних керівників з дітьми пільгового контингенту та сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах», «Про виконання Закону України «Про охорону дитинства», «Соціальний захист учнів у школі», «Про хід виконання Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», «Про підсумки роботи з обдарованими та здібними учнями в 2016/2017 навчальному році», «Про стан військово-патріотичного виховання», «Про підготовку проведення урочистостей з нагоди випуску учнів із школи (свято «Останнього дзвоника», «Випускний вечір»), «Про роботу щодо здійснення контролю за відвідуванням навчальних занять учнями», «Про роботу з запобігання дитячого травматизму під час канікул», «Про роботу щодо профілактики насильства в сім’ї»; «Про стан виконання Концепції національно-патріотичного виховання молоді».

   Система виховної роботи забезпечує умови для розвитку і самовдосконалення особистості; розвиток активності учнів у різних видах діяльності; згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах; соціальну захищеність і підтримку учнів; творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позаурочній діяльності.

   В основу планування виховної роботи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України. Протягом 2016-2017 навчального року виховна робота школи проводилася за напрямками: громадянське, національно-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. Робота планувалась та проводилась з урахуванням виховних планів роботи класних керівників. У системі виховної роботи важлива роль відводиться методичній роботі, в якій значну роль відіграють класні керівники. Вони здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, вивчають характер та прояви особистості учнів, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в гімназії. Протягом року проведено чотири засідання методичного об’єднання класних керівників і класоводів ( 07.09.16 р. , 02.11.16 р., 11.-1.2017 р., 05.04.2017 р.), на яких розглянуто питання аналізу виховної роботи за попередній навчальний рік; визначення основних напрямків роботи; обговорення проекту Закону «Про освіту»; підготовка та обговорення матеріалів соціального паспорта; питання безпеки життєдіяльності учнів на уроках та в позаурочний час; сутність та актуальність інноваційних педагогічних технологій; формування особистості дитини за умов учнівського самоврядування в гімназії; лідерство як ключова професійна компетентність класного керівника; толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі школи; запобігання жорстокості та насильству щодо дитини.

   4 листопада 2016 р. була проведена педагогічна рада з виховної роботи «Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію школи та сім’ї. Формування креативного виховного середовища для розвитку особистості громадянина України. Психологічні аспекти залежної поведінки».

   Сучасні наукові дослідження доводять, що виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом, характером. Саме національно-патріотичне виховання закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку на засадах гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

   Основним документом щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015. У гімназії у всіх класних приміщеннях є куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України — Гербом, Прапором, Гімном. В 1-11 класах працюють досвідчені класоводи і класні керівники, які приділяють належну увагу питанням патріотичного виховання.

   Учні гімназії підготували та вручили обереги воїнам - учасникам районного свята до Дня захисника України, яке відбулося 12 жовтня в приміщенні Національного музею історії України у Другій світовій війні. Починаючи із 2014 року, 21 листопада офіційно визначено Днем Гідності та Свободи. Учні віддали належну шану патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей та європейського вибору нашої держави. На уроках трудового виховання виготовляли янголів як символ збереження життя. В усіх класах були проведені бесіди й виховні години «Революція Гідності. Як це відбувалось», оформлена виставка фотографій «Гідність та свобода моєї країни», виготовлено фото колажі «Хроніка революції Гідності», «З Днем Гідності і Свободи». В шкільній бібліотеці була підготовлена виставка відповідних матеріалів із періодичних видань «Україна – це територія гідності та свободи». Випуск радіогазети «Шануймо подвиг героїв Майдану» підготували учні 11 класу (кл. керівник Костюк І.В.), а учні 10 класу (кл. керівник Самчук В.С.) поклали квіти до пам’ятника Героїв Небесної сотні на вулиці Інститутській. У вересні учні 11 класу відвідали Національний музей історії України у ІІ Світовій війні, де мали можливість перегорнути сторінки історії України, отримати уявлення про місце держави в міжнародній політиці напередодні жахливих днів окупації, проблеми мобілізаційних заходів, евакуації, відступу Червоної армії та військових подій 1941 – 1942 рр., визволення Києва, Правобережної та Південної України, завершення вигнання окупантів із Західної України.

   15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Про події в лютому 1989 року учням 7 та 9 класів розповів їх учасник, сьогодні – депутат Київської міської ради, голова батьківського комітету гімназії, батько учня 7 класу Міщенка Марка Міщенко Олександр Григорович.

   Класні керівники разом із учнями та батьками працюють над проектом з національно-патріотичного виховання «Моя країна - Україна»: («Україна – моя Батьківщина» 1 кл., «Народні символи України» 2 кл., «Державні символи України» 3 кл., «Моя родина в історії України» 4 кл., «Як тебе не любити, Києве мій!» 5 кл, «Сім чудес України» 6 кл., «Вулиця, на якій я живу»7 кл., «Сучасний Київ» 8 кл., «Київщина – серце України» 9 кл, «Видатні українці сучасності» 10 кл., «Майбутнє за нами» 11кл.)

   Моральне виховання має триєдине завдання: формування моральної свідомості, виховання моральних почуттів і головне — формування моральної поведінки. У зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів (26 листопада), гідного вшанування пам’яті жертв учиненого комуністичним тоталітарним режимом геноциду Українського народу - Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років у гімназії були проведені виховні години на тему «Жертви Голодоморів та політичних репресій», уроки історії «Голодомори в Україні – трагедія 20-го століття» з переглядом фільмів «Жорна» та «Голод -33», акцію «Засвіти свічку» та випуск радіогазети «Колосок пам’яті» провели члени учнівської ради, виставка в шкільній бібліотеці відповідних матеріалів із періодичних видань «Всім безневинно полеглим» була оформлена шкільним бібліотекарем; екскурсію в Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», оформлення виставки малюнків «Хліб очима дітей». Щоб ушанувати пам’ять про загиблих, учні 6 класу (кл. керівник Раченко Л.М.) 28 вересня відвідали Бабин Яр з тематичною екскурсією «Над урвищем». У Музеї історії міста Києва учні 5 класу (кл. керівник Лазуткіна Т.М.) оглянули виставку «Бабин Яр – пам'ять на тлі історії». 29 вересня, напередодні 75 річниці трагедії Бабиного Яру відбулася екскурсія учнів 9 класу (кл. керівник Буратевич З.І.) в Центр Сучасного Мистецтва М-17. Учні ознайомилися з виставкою, присвяченою жахливим сторінкам нашої історії – подіям 1941 року, окупаційного періоду.

   День вишиванки - народне свято, покликане до сприяння єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу. Для гімназійної родини це свято стало доброю традицією.

   Особливої уваги потребують питання превентивного виховання. Превентивне виховання - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

   Працює в гімназії координаційна рада у справах дітей, до складу якої входять класні керівник 8-11 класів, соціальний педагог, психолог. На чотирьох засіданнях (14.09.2016 р., 09.11.2016 р., 08.02.2-17 р. і 12.04.2017 р.) розглядалися наступні питання: аналіз загальношкільного рейду з метою виявлення порушень правил внутрішкільного розпорядку, Статуту гімназії; національні цінності у формуванні духовності особистості; аналіз самоврядування в учнівських колективах 8-11 класів; психологія виховання; шлях до власної досконалості; молодь і соціальні мережі; виховання добродійності в контексті оновлених методологічних підходів; громадянське виховання: права і правопорушення ;про дотримання культурно-розважальними закладами, комп’терними клубами нормативно-правових документів щодо порядку відвідування їх дітьми , заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, теле-, відео-, друкованої продукції, що негативно впливає на формування свідомості дітей; про стан діяльності органів опіки і піклування Печерського та Голосіївського районів м. Києва з питань захисту прав дітей –сиріт під опікою та підтримки сімей.

   З 2016 року в школах впроваджений експеримент «Шкільний офіцер поліції». В гімназії відбулася зустріч з Кириком Олегом Івановичем, який провів бесіди з першокласниками щодо виконання ними правил поведінки, дотримання морально-етичних норм, розв’язання конфліктів серед учнів. Одним із завдань програми «Шкільний офіцер поліції» є створення гармонійного та безпечного середовища у школі, її запровадження сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу, вирішенню проблем підліткової і дитячої злочинності, профілактиці правопорушень.

   До Європейського дня протидії торгівлі людьми (18 жовтня) в гімназії проводились заходи, спрямовані на усвідомлення учнями знань про те, що найвищою цінність будь-якої держави, у тому числі і України, є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпека. Розглядалися питання безпечної міграції та ризики потрапляння в ситуації торгівлі людьми, були використані тематичні відеоматеріали. Учні гімназії взяли участь у міському конкурсі дитячого малюнка «Світ без насильства очима дітей». На запрошення батьківського комітету, в 5 класі пройшла зустріч із працівниками відділу ювенальної превенції Головного управління національної поліції у місті Києві майором поліції Скрипник Л.М. та старшим лейтенантом поліції Малімоненко А.О., які провели бесіду про правосуддя, відповідальність за правопорушення та необхідність дотримання норм і правил толерантної поведінки в колективі. 14 грудня батьками учнів 7 класу була організована зустріч із Морозовим Станіславом Сергійовичем, старшим слідчим Головного управління поліції України, капітаном поліції. Кримінальні злочини та відповідальність за протиправні дії, соціальні мережі та їх вплив на життя дитини-підлітка, шкідливі звички та пов’язані з ними злочини - такими були питання, які розглядалися під час зустрічі.

   З метою формування здорового способу життя, привернення уваги до проблеми поширення венеричних хвороб, підвищення рівня обізнаності учнів про ВІЛ/СНІД та його профілактику у гімназії було проведено ряд заходів з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІД, який щорічно відзначається 1 грудня. Тренінг «Захисти себе від ВІЛ» за авторською програмою Т.В. Воронцової був проведений психологом гімназії І. О. Будьонним з учнями 10 і 11 класів, сприяв підвищенню рівня інформованості учнів про соціально–небезпечні хвороби та формуванню толерантного ставлення до людей із ВІЛ–позитивним статусом.

   У гімназії немає дітей, які стоять на внутрішкільному контролі, Службі у справах дітей, кримінальній міліції, дітей із девіантною поведінкою.

   Предславинська гімназія №56 посіла II місце у районному огляді конкурсі на кращу організацію правової освіти та виховання.

   Сім'я та школа мають спільну мету – виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, яка здатна реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах. Шалений ритм життя та напружений робочий графік батьків створили ціле покоління дітей, що страждають від браку уваги. Сьогодні вкрай необхідно допомогти учням у майбутньому бути свідомими батьками, готовими до подолання труднощів у сімейному житті, навчити у майбутньому по-справжньому любити дітей, берегти та зміцнювати сім’ю, забезпечити духовно-моральну основу особистості. «Молодь і соціальні мережі» - таким було питання з виховної роботи на загальношкільних батьківських зборах (13.09).

   Протягом навчального року у гімназії працювало сім гуртків із різних напрямків: військово-патріотичний «Патріот» (кер. Саламатін В.Б)., спортивний «Карате» (кер. Полінков Ю.М.), пішохідного туризму «Мій Київ» (кер. Самчук В.С.), танцювальний «10-dance» (кер. Горб К.О.), гурток «Палітра» (кер. Лохвицька В.Г.), хор «На Предславинській» (кер. Ткаченко О.В.), англомовний театральний «Silver Curtain» . На базі гімназії також працювали три гуртки Палацу дітей та юнацтва Печерського району: «Умілі ручки» (кер. Вітковська К.М.), «Кераміка» (кер. Семенко Г.М.), «Трапчані потішки» (кер. Ковальова Н.С.). До гурткової роботи залучені всі учні гімназії. .Зануритись в атмосферу граційності та величності одинадцятикласникам гімназії допоміг районний конкурс «Київський вальс», у якому вони посіли II місце (керівник Ксенія Горб).

   Насиченим та змістовним є спортивне життя в гімназії. Кожного ранку до початку уроків у гімназії традиційно проводиться зарядка для учнів початкової школи. Вправи під музику ведуться і в залі учителем фізкультури, і в кабінетах класоводами. З 05 по 11 вересня проходив Олімпійський тиждень, в рамках якого проведений Всеукраїнський олімпійський урок та спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я». З нагоди Всесвітнього Дня туризму учні 5-7 класів 27 вересня були учасниками районних змагань, які проходили на базі Ботанічного саду ім. М. Гришка. В гімназії проводяться змагання і турніри з міні-футболу, баскетболу, волейболу, тенісу, які проводить учитель фізкультури Полінков Ю.М. У рамках проведення районної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та з метою підвищення ефективності навчально-виховної роботи і фізичного виховання, активізації фізкультурно-масової роботи з учнями і пропагування здорового способу життя, підвищення спортивної майстерності учнів, виявлення кращих спортсменів, команди учнів 2004, 2005 і 2006 р. н. з 04 жовтня по 11 жовтня були учасниками районних змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч». Учні 10 класу разом із класним керівником Самчук В.С. 12 жовтня були учасниками спортивно-краєзнавчої гри «Пам’ятники старого Печерська».

   Команди Предславинської гімназії посіли:
   III місце у районних змаганнях «Олімпійське лелеченя»;
   II місце у районних змаганнях зі спортивного оієнтування;
   II місце у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл («Джура»).

   Результати районної олімпіади з фізкультури і спорту:
   I місце - учениця 11 класу Кевлич Катерина
   III місце – учениця 10 класу Горбунова Валерія
   III місце – учень 10 класу Андреєв Єгор

   Результати міської олімпіади з фізкультури і спорту:
   II місце –Кевлич Катерина

   18 лютого стартував Чемпіонат міста Києва з сімейного спорту – 2017, що проводився Асоціацією сімейного спорту України за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту київської міської державної адміністрації та Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України. 25 лютого були проведені районні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я -2017». У змаганнях взяли участь найспортивніші родини гімназії: сім’я Черната Олега (5 клас), Козирєва Данила (2 клас) та Боровик Агати (2 клас).

   Естетичне виховання, що проводиться на уроках, доповнює позакласна робота у різних гуртках, секціях та творчих об’єднаннях, під час проведення виховних заходів. Учні мають обов’язково відвідувати історичні, краєзнавчі, художні музеї, виставки картин, скульптур, фотографій. Школа та свята є нероздільними поняттями сучасної гімназії 21 століття. Були проведені традиційні гімназійні свята – День знань, день учителя, свято Андрія, Новорічні ранки. Під час атестації навчального закладу (22.11) відбувся звітний концерт всіх класних колективів та гуртків.

   «Осінь іде рідним краєм» – таку тему відтворювали із квітів, овочів та інших природних матеріалів учні гімназії спільно з батьками, готуючи роботи на шкільну виставку осінніх композицій «Осінь на Предславинській». За результатами голосування, I місце посів 1 клас, класовод Дерев’янко С.П.; II місце – 3 клас, класовод Коржевська І.І., та 6 клас, класний керівник Раченко Л.М.; III місце - 2 клас, класовод Галаган І.В., 4 клас , класовод Спасіченко Н.В., та 10 клас, класний керівник Самчук В.С. Усі роботи разом створили неймовірну квіткову красу, якою милувалися учні, батьки й учителі гімназії.

   Гімнасти, каратисти, співачки й танцюристи, поети і фокусники – такими побачили ми наших першокласників на «Шоу талантів» у 1, 2 та 3 класах. Кожен учень поділився з глядачами тим, чим захоплюється.

   Пройшов конкурс «Нумо, дівчата!» серед найкращих, найталановитіших, найкреативніших та найерудованіших дівчат 8-11 класів, які мали змогу показати усі свої таланти і вміння.

   Традиційне свято прощання з першим шкільним підручником пройшло в першому класі гімназії.

   День матері відзначають люди на всіх континентах, тому що маленькі серця дітей переповнює велика й ніжна любов до своїх рідних мам. Щирі слова вдячності звучали з уст дівчаток і хлопчиків 2 і 3 класів, теплим і радісним було свято, яке приготували учні для найрідніших – мам і бабусь.

   Пройшов і день прощання з початковою школою для учнів 4 класу. Для майбутніх п’ятикласників відкрилися двері наступної сходинки Країни Знань – середня школа.

   У травні, коли розцвітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято Останнього дзвоника.За I місце у районному фестивалі театральних колективів «Кришталевий каштан – 2017» на Печерську нагороджений театральний колектив учнів 2 класу (керівник Галаган І.В.) за виставу «Півникова наука», шкільний англомовний театр «Срібна завіса» за виставу за творчістю В.Шекспіра, (керівник Стельмах Н.О.), II місце - театральний колектив учнів 4 класу за виставу «Білосніжка» (керівник Спасіченко Н.В).

   Виховна робота в гімназії здійснюється шляхом забезпечення участі гімназистів у соціально значущій діяльності через формування навичок самоврядування у дітей. Самоврядування - спосіб організації життя колективу, що передбачає активну участь дітей у прийнятті і виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Учням надається більше прав та повноважень, створюються широкі можливості для самореалізації кожного, вони вчаться жити в демократичному суспільстві. Особливого значення в даній роботі набуває формування в учнів навичок самоврядування, що сприятиме оволодінню організаторськими уміннями, вихованню соціальної активності та відповідальності. Надзвичайно важливим є педагогічна підтримка органів учнівського самоврядування, залучення всіх членів колективу до активної участі у його справах.

   Учнівське самоврядування гімназії є важливою ланкою шкільного життя, головою якого є учениця 11 класу Маслова Емілія. До складу ради входять представники класних колективів 5-11 класів. Члени учнівської ради гімназії 05 жовтня були учасниками Прес-толоки молодіжного прес-центру столиці та юних журналістів агентства «ЮН-ПРЕС» «Ми можемо більше» та Форуму «Молодіжна комунікація – перший крок до громадянської освіти» (25 листопада), які проводилися з метою вивчення та узагальнення роботи дитячо-юнацьких засобів інформації столиці, їх діяльності як важливих осередків у розвитку особистості. Маслова Емілія неодноразово брала участь у Днях учнівського самоврядування в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. Саме члени учнівської ради контролюють виконання учнями гімназії Указу Президента України „Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти”.

   Традиційним для гімназистів став День місцевого самоврядування (7.12) . У кожному класі уроки були проведені батьками учнів, спеціалістами різних галузей – військовими, медиками, письменниками, психологами. Для учнів початкової школи були проведені майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок. Першокласники працювали над новорічною ялинкою разом з Біль Т. А., з Горбенко О. І. розписували півня – символ 2017 року, Нізола Ю. А. влаштувала подорож юних дослідників навколо світу, Михайлов С. М. розповів про здоровий спосіб життя, Криштак І. В. провела бесіду «Я і мої права». У 2 класі виготовляли сніговичка з Мудрою Т. О., Самойленко Т. М. запропонувала зробити своїми руками новорічного півника, Кравчук С. Д. навчав, як надавати першу допомоги. Учні 3 та 4 класів зустрілися з письменником Семенюком М. П., Н. С. Денчик, військовий лікар, розповіла про військову медицину в збройних силах України, Мучінська О. В. – про самоврядування та права дитини. Волонтер Морозова Д. Д. пояснила призначення безпілотника. А з Норік С. В. діти виготовляли новорічну сову. З учнями середньої та старшої школи були проведені правові й медичні лекторії на теми «Збережемо зір» (лікар-офтальмолог Розум О. В.), «Дії учня по наданню екстреної допомоги» (Кравчук С. Д. та Ілля Бех, інструктор з надання долікарської допомоги), «Профілактика насильства над дітьми» (Лелиця В. В., полковник, працівник Київської прокуратури), «Особливості фізіологічного розвитку дівчинки-підлітка» та «ВІЛ-СНІД» (Богопольська Ю. В., лікар-гінеколог). Психологічні тренінги у різних класах були проведені психологом гімназії Будьонним І. О.

   Учні разом з батьками гімназії відгукнулися на заклик Печерської в місті Києві державної адміністрації долучитися до збору гуманітарної допомоги у зв’язку з трагічними подіями в Авдіївці. Усі класи взяли участь у благодійній акції. Було передано теплий одяг, ковдри, продукти харчування тривалого зберігання та засоби гігієни.

   «Зима, що нас змінила» - такою була тема виховних годин 20 лютого до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Учні 9-11 класів вшанували загиблих, відвідавши Алею Героїв Небесної Сотні, які вийшли на мирний протест і віддали своє життя на Майдані в листопаді 2013 - лютому 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

   Трагічна дата в історії України – річниця Чорнобильської аварії. В пам'ять про загиблих і постраждалих у кожному класі пройшли виховні години, учні відвідали Національний музей «Чорнобиль». На уроках художньої культури учні 9 класу здійснили арт проект «Чорнобиль. Учора й сьогодні».

   Екскурсія є одним із видів навчально-пізнавальної діяльності. Протягом року відбулися такі екскурсії: в Музей-квартиру П. Г. Тичини (11 кл.), Музей історії України (8 кл.), в Майстерню карамелі (2 кл.), в Музей книги та друкарства (7 кл.), в Музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (10 кл.), в Національний академічний драматичний театр ім. І. Я. Франка на виставу «Кайдашева сім’я» (10 кл.), у Мистецький Арсенал на виставку«Ефемероїди. XX століття у плакаті» (10 кл.), на «Галімпекс-Клавдієвська фабрику ялинкових прикрас» (2 кл.). у Державний музей іграшок у Києві (7 кл.), в одну з найдавніших пам’яток історії – Києво-Печерську лавру(8 кл.), в ПІНЧУК АРТ ЦЕНТР на виставка «ХХІ номінанта»(10 кл.), в Національний музей Тараса Шевченка 6 кл.)

   В Мистецькому Арсеналі у рамках інтерактивного освітнього фестивалю «Арсенал Ідей» відбувся ІІ Форум нової освіти, який відвідали учні 10 класу. Його мета - створити майданчик для спілкування учнів з експертами, щоб почути думки молоді, з’ясувати їхні інтелектуальні, емоційні потреби та пропозиції щодо методів і форм викладання, а також спільно з представниками експертного середовища обговорити нові можливості, які існують у шкільній та позашкільній освіті та можуть використовуватися вже нині. На заході була присутня Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

   В рамках проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» учні 4 класу відвідали пожежно-рятувальну частину, де мали змогу ознайомитися з правилами пожежної безпеки, дізнатись про способи гасіння пожеж та транспорт спеціального призначення, про те, як оперативно-рятувальні загони реагують на сигнал тривоги, як від їх швидкості і злагоджених дій залежить життя людей.

   Учні 10 класу, завдяки члену піклувальної ради гімназії Кужель Олександрі Володимирівні, відвідали Сесійний будинок єдиного законодавчого органу України Верховної Ради. Учні мали змогу зустрітися з політиками, депутатами Верховної Ради, завітати на балкон сесійної зали, в якій ухвалюються закони України, а також оглянути колекцію експонатів, що безпосередньо пов’язані з набуттям Україною незалежності.

   В рамках проведення тижня української мови та літератури учні 7 класу відвідали Музей видатних діячів української культури, що знаходиться в куточку Києва, який раніше називали «Українським Парнасом».

   В Мистецькому Арсеналу була відкрита виставка «Музей новин», приурочена до 20-річчя програми ТСН, яку відвідали учні 5 та 10 класів

   «Навчайся в Україні» - під таким гаслом в Колонній залі КМДА пройшла Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта в Україні. Освіта за кордоном», яку відвідали учні 10 та 11 класів 24 лютого. Вони ознайомилися з провідними навчальними закладами України та сучасними можливостями отримання якісної професійної освіти.

   Учні 9 та 10 класів протягом зимових канікул побували в старовинному місті Львові. На весняних канікулах учні 10 класу відвідали чарівний куточок України – місто Ужгород. Під час екскурсій вони мали змогу ознайомитися з історією міста, побачити різні архітектурні стилі, справжні архітектурні дива, почути, хто з видатних постатей проживав у відвідуваних містах.

   Учні гімназії продовжили започаткований кілька років тому проект «Допоможемо зимуючим птахам», виготовивши разом з батьками годівнички та розмістивши їх біля школи, біля власних будинків, на дачі.

   У Маріїнському парку до Дня довкілля за ініціативи Голови Печерської райдержадміністрації Сергія Мартинчука відбулась толока, під час якої учні гімназії Кужель Єлизавета, Мошкова Катерина, Хініч Маргарита та Дудкіна Ксенія мали можливість презентувати свої проекти лавочок для відпочинку.

   З нагоди Дня охорони праці в Україні проводився VI Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», до якого долучились і учні нашої гімназії. Кращими визначені роботи, виконані за тематикою охорони праці та промислової безпеки , та їх автори - Літвінова Варвара, учениці 7 класу та Мошкова Катерина, учениця 10 класу.

   Про важливість та потрібність правил, дорожніх знаків, сигналів світлофора учасники команди "Предславинська варта» розказали в своєму виступі на районному конкурсі-огляді роботи загонів ЮІР, який проходив 11-12 травня. За підсумками конкурсів команда «Предславинська варта» зайняла перше місце у районному огляді роботи загонів юних інспекторів руху.

   17 травня відбувся міський етап змагання загонів юних інспекторів руху «ЮІР – за безпеку дорожнього руху», мета якого - залучення учнів до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулицях, у транспорті з метою активізації роботи із запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму. У заході брали участь 10 команд від кожного району м. Києва. Команда «Предславинська варта» гідно представила Печерський район, показала глибокі знання з медичної допомоги та правил дорожнього руху, вправність у керуванні велосипедом, вміння юного регулювальника, захистила на найвищий бал «Соціальну рекламу з безпеки дорожнього руху» та закликала до уважності на дорозі запальним виступом на сцені.

   У гімназії створений батьківський комітет, 2 рази на рік проходили загальношкільні батьківські збори, де розглядались питання про викладання іноземних мов у гімназії, безпеку життєдіяльності учнів, про зайнятість учнів у позаурочний час, гурткову роботу, організацію гарячого харчування учнів , про оздоровлення учнів у літній період та проходження щорічного медичного огляду учнями гімназії.

   8. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

   Усе планування здійснюється на науково-педагогічному рівні, що забезпечує ефективне використання сил і матеріально-фінансових можливостей для успішного втілення у життя завдань, поставлених перед школою, суспільством і державою, директивними і нормативними документами з управління гімназією. Особливу увагу адміністрація гімназії звертає на практичну реалізацію Законів України «Про освіту», «Про мови», Концепції Нова українська школа та інших, пронизаних ідеями реформування систем освіти.

   Під час планування роботи гімназії ми керуємося принципами: науковості, цілеспрямованості й перспективності, системності, наступності, конкретності, демократизації.

   У практиці діяльності нашої гімназії склалась така система загальногімназійного планування: перспективно-цільове прогнозування розвитку навчально-виховного процесу кадрового забезпечення і матеріально-технічної бази; річний план, який передбачає планування на тиждень і місяць; календарні (семестрові) плани вчителів; плани роботи підрозділів (бібліотеки, психологічної служби, медичної служби), гуртків, факультативів; поурочні, щоденні плани вчителів; плани ряди гімназії, піклувальної, науково методичної ради, учнівського самоврядування, науково-дослідницької роботи гімназистів, графіки, таблиці, розклади уроків і позаурочних занять.

   8.1. Упровадження інноваційних технологій в управління гімназією, інформаційне забезпечення діяльності гімназії .Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю

   Відповідно до статей 28,29, 30 7 Закону України «Про освіту», Статуту навчального закладу гімназії визначено такі органи громадського самоврядування:
   * загальні збори педагогічних і технічних працівників, учнів, батьків, представників громадськості;
   * рада гімназії;
   * піклувальна рада;
   * педагогічна рада;
   * предметні кафедри;
   * загальні збори учнів;
   * рада учнівського самоврядування гімназії;
   * класні учнівські збори;
   * рада учнівського самоврядування класу;
   * загальні батьківські збори;
   * батьківський комітет гімназії;
   * батьківські збори класу;
   * батьківський комітет класу.

   9. Стан дитячого травматизму

   У гімназії створено службу з охорони праці учасників навчально-виховного процесу, окремим напрямом визначено роботу з безпеки життєдіяльності учнів, запобігання дитячого травматизму.

   Система роботи з попередження дитячого травматизму містить профілактичні заходи:
   * викладання предметів ОБЖ, фізичної культури;
   * проведення годин спілкування (за розробленими тематиками: «За здоровий спосіб життя», «Профілактика шкідливих звичок», «Безпека дорожнього руху — запорука життя», «Як дбати про своє здоров’я», «Подорож до країни ОБЖ»), загальногімназійиих лінійок («Здоров’я дітей — здоров’я нації»), конкурсів, екскурсій, єдиних уроків з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, місячників безпеки дорожнього руху («Увага! Діти на дорозі») та тижнів безпеки життєдіяльності («Тиждень знань з безпеки життєдіяльності»);
   * інструктажі учнів за розробленими інструкціями з безпеки життєдіяльності учнів;
   * інструкції з безпеки під час роботи в кабінетах, приміщеннях гімназії;
   * робота загонів юних інспекторів дорожнього руху та юних пожежних.

   На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 № 1229/29359, Предславинською гімназією №56 було проведено відповідну роботу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників та дітей впродовж 2017 року. Заходи гімназії, спрямовані на попередження нещасних випадків під час навчально - виховного процесу та профілактичну роботу, а також стан роботи з даного питання були проаналізовані на педагогічній раді 15.01.2018 р.

   Протягом 2017 року значна увага приділялась поліпшенню умов праці та навчання, зміцненню матеріально-технічної бази, організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

   Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу у гімназії знаходиться під щоденним контролем адміністрації гімназії, завгоспа Бабич Н.І.

   На початок 2017 року були повторно оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності впродовж 2017 року проводилась відповідно до Планів роботи Предславинської гімназії на 2016-2017 н.р. та 2017-2018 н.р.( Розділ «Заходи з охорони праці») У жовтні 2017 року було проведене навчання та атестація працівників, що прибули, на знання основних питань безпеки життєдіяльності з реєстрацією у відповідному журналі.

   В гімназії ведуться необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці працівників та безпеки життєдіяльності учнів.

   Відпрацьована програма вступного інструктажу. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності постійно обговорюються на засіданнях педради та батьківських зборах.

   Педколективом, батьківською та піклувальною радами приділялась значна увага організації роботи з профілактики та попередження травматизму серед дітей як під час навчально-виховного процесу, так і в побуті. Медичний кабінет забезпечений всім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги.

   У Предславинській гімназії № 56 планово проводяться тижні безпеки життєдіяльності. Всі учні гімназії пройшли вступний інструктаж, відповідно до ситуацій проходять цільові та позапланові інструктажі. В кожному класі функціонують куточки безпеки життєдіяльності та з правил дорожнього руху зі змінними матеріалами. Постійно перевіряється на безпечність обладнання спортивного залу, проводиться випробування спортивного інвентарю з фіксацією у відповідному журналі.

   Протягом 2017 року в Предславинській гімназії мав місце 1 (один) випадок травматизму під час навчально-виховного процесу. 21 лютого 2017 року учень 4 класу Приліпко Микита випадково зіткнувся з ученицею 1 класу і отримав травму верхньої губи. Мав місце 1 (один ) випадок травм невиробничого характеру серед працівників гімназії. 15.02.2017 року прибиральниця гімназії Таргонська О.П. послизнулась на накриженні і впала, травмувавши праву руку. У вказаних вище випадках наказами по гімназії були створені комісії для розслідування травмуваннь згідно чинного законодавства.

   Для формування навичок безпечної поведінки, збереження здоров’я дітей у гімназії проводились бесіди, виховні години; функціонує загін юних інспекторів дорожнього руху, загін юних друзів пожежної охорони, агітбригада. Згідно планів роботи класних керівників та в рамках Тижнів знань безпеки життєдіяльності постійно проводяться конкурси, вікторини, виступи загону ЮІР перед молодшими школярами. Робота гімназії щодо запобіганню дитячого дорожньо-транспортного травматизму велась згідно затвердженого Плану заходів. Команда юних інспекторів дорожнього руху Предславинської гімназії взяла активну участь у щорічних змаганнях загонів ЮІР і здобула І місце в районному огляді-конкурсі агітбригад. Перед початком канікул завжди проходить «Єдиний день безпеки життєдіяльності». Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності знаходиться на постійному контролі адміністрації гімназії.

28-08-2018

НАДХОДЖЕННЯ ВІД УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РДА у першому півріччі 2018 року

Найменування Кількість
1 Мило господарче 15 шт
2 Ножиці для птиці 4 шт
3 Мило рідке 10 шт
4 Гель для чищення сантехніки 15 шт
5 Засіб дезінфікуючий таблетований Біохлор 14 шт
6 Антисептик для рук БіоДез 8 шт
7 Халати 11 шт
8 Пакети для сміття 35 л 50 шт
9 Пакети для сміття 60 л 100 шт
10 Пакети для сміття 100 л 50 шт
11 Відро з кришкою 20 шт
12 Туалетний папір 350 шт
13 Медичні засоби 1 комплект
14 Лупа шкільна 10 шт
15 Годинник пісочний 3 шт
16 Стенд "Куточок безпеки життєдіяльності" 1 шт
17 Набір стендів "Захист Вітчизни" 1 шт
18 Електронний сканувальний мікроскоп Eloam VE800AF 1 шт
19 Протигаз ГП-5 20 шт
20 Протигаз ГП-7 1 шт
21 Респіратор У-2К 20 шт
22 Набір географічний 1 шт
23 Прапор України 1 шт
24 Прапор ЄС 1 шт
25 Фетр жорсткий 2 рулони
26 Мітла 50 шт
27 Папір А4 6 упаковок
28 Ватман 12 шт
29 Файли 4 шт
30 Набір магнітів 8 шт
31 Скріпки кольорові 5 шт
32 Кнопки цвяхи 8 шт
33 Олівець графічний 80 шт
34 Папір для нотаток 1 шт
35 Словник 6 в одному 40 шт
36 Рукавички латексні 40 шт
37 Швабра дерев’яна 20 шт
38 Фарба зелена 5 банок
39 Фарба біла 10 банок
40 Фарба жовта 3 банки
41 Фарба блакитна 3 банки
42 Фарба чорна 5 банок
43 Пензлики 10 шт
44 Набір вимірювального приладдя (5 предметів) 2 шт
45 Щітка для унітазів 30 шт
46 Швабра з віджимом 20 шт
47 Парта учнівська 72 шт
48 Дошка 2 шт
49 Килим-пазл 16 елементів 2 шт
50 Перкусійний набір 1 комплект
51 Набір літер на магнітах 2 комплекта
52 Набір LEGO 4 комплекта
53 Дошка магнітно-маркерна 2 шт
54 Мольберт двосторонній 6 шт
55 Контейнер великий 10 шт
56 Пуф "ЛОТОС" 10 шт
57 Набір "Боулінг" 6 шт
58 Набір геометричних моделей 2 шт
59 Мати спортивні 8 шт
60 Ноутбук ACER 2 шт
61 Колби пластикові 4 шт

27-08-2018

26-08-2018

ШАНОВНІ БАТЬКИ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Для успішного старту НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, створення нового освітнього середовища, підвищення інтересу учнів до навчання та стимулювання їх до пошуково-діяльнісної роботи за сприяння Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
для потреб 1 класу
Предславинська гімназія №56 отримала:

Найменування Кількість
1 Парта учнівська 72 шт
2 Дошка 2 шт
3 Килим-пазл 16 елементів 2 шт
4 Перкусійний набір 1 комплект
5 Набір літер на магнітах 2 комплекта
6 Набір LEGO 4 комплекта
7 Дошка магнітно-маркерна 2 шт
8 Мольберт двосторонній 6 шт
9 Контейнер великий 10 шт
10 Пуф "ЛОТОС" 10 шт
11 Набір "Боулінг" 6 шт
12 Набір геометричних моделей 2 шт
13 Мати спортивні 8 шт
14 Ноутбук ACER 2 шт
15 Колби пластикові 4 шт
16 Лупа дитяча 10 шт
17 Войлок для ручної праці 2 комплекти
18 Годинник пісочний 3 шт
19 Ватман 12 аркушів
20 Словники 6 в 1 40 шт
21 Набір вимірювального приладдя 2 комплекти
22 Географічний набір 1 комплект
23 Стенд "Куточок безпеки життєдіяльності" 1 шт
24 Папір А-4 6 коробок
25 Файли 4 пачки
26 Набір магнітів 8 шт
27 Скріпки кольорові 5 пачок
28 Кнопки-цвяхи 8 пачок
29 Олівці графічні 80 шт
30 Папір для нотаток 10 пачок